Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Biologie

 1. Buňka - chemické složení, stavba a srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky, buněčná teorie.
 2. Základní funkce buněk - hospodaření s energií, typy výživy organismů, typy metabolismu, příjem a výdej látek, osmotické jevy jejich význam.
 3. Rozmnožování - buněčný cyklus, mitóza, meióza, gametogeneze, oplození a rýhování vajíčka, diferenciace buněk, zárodečné listy, organogeneze.
 4. Viry a prokaryota - stavba, funkce a význam virů, bakterií a sinic.
 5. Fyziologie rostlin - výživa rostlin, fotosyntéza, respirace, voda a minerální výživa, saprofytismus, parazitismus, faktory ovlivňující růst rostlin, pohyby rostlin.
 6. Pletiva a tkáně - mnohobuněčné organismy, základní principy stavby mnohobuněčných, anatomická stavba souborů rostlinných a živočišných buněk, jejich funkce a význam.
 7. Morfologie rostlin - stavba a funkce vegetativních a generativních orgánů rostlin (kořen, stonek, list, květ, plod).
 8. Výtrusné rostliny - řasy, mechorosty, kapraďorosty; charakteristické znaky, vývoj, význam.
 9. Semenné rostliny - nahosemenné a krytosemenné rostliny, životní cykly, srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin, charakteristické znaky vybraných čeledí, vývoj, význam.
 10. Houby, lišejníky - postavení těchto skupin v systému eukaryot, jejich biologie, systematika a příbuzenské vazby, význam.
 11. Prvoci - postavení těchto skupin v systému eukaryot (bičíkovci, měňavky, dírkonožci a mřížovci, výtrusovci, nálevníci), jejich biologie, systematika, znaky a význam.
 12. Primitivní bezobratlí - vznik mnohobuněčnosti u živočichů, živočichové se slepou trávicí dutinou (houbovci, žahavci, ploštěnci); stavba těla, rozmnožování, vývoj, význam.
 13. Vybrané skupiny triblastik - typy tělních dutin, charakteristika hlístů, kroužkovců a měkkýšů; stavba těla, rozmnožování, vývoj, význam.
 14. Členovci - charakteristika, systematika a význam jednotlivých skupin členovců (trojlaločnatci, klepítkatci, korýši, stonožkovci a šestinozí), jejich společné znaky a příbuzenské evoluční vazby.
 15. Vybrané skupiny druhoústých - ostnokožci, strunatci, jejich charakteristika a rozlišení podkmenů (pláštěnci, bezlebeční, obratlovci), rybovití obratlovci (kruhoústí, paryby a ryby); stavba těla, rozmnožování, vývoj, význam.
 16. Obojživelníci a plazi - charakteristika, ekologie, evoluční vztahy a systematika obojživelníků a plazů, výstup obratlovců na souš; stavba těla, rozmnožování, vývoj, význam.
 17. Ptáci a savci - charakteristika, ekologie, evoluční vztahy a systematika endotermních obratlovců; stavba těla, rozmnožování, vývoj, význam.
 18. Pohybová soustava člověka - stavba a funkce kosterní a svalové soustavy člověka, vývoj a růst kostí, mechanismus svalového stahu.
 19. Oběhová soustava člověka - tělní tekutiny a jejich složení, cévní a mízní soustava, srdce, cévy, imunitní systém, stavba a činnost.
 20. Soustavy látkové výměny člověka - anatomie a fyziologie dýchací a vylučovací soustavy, respirace vs. buněčné dýchání, vznik a složení moči, vylučování kůží, termoregulace.
 21. Trávicí soustava člověka - anatomie a fyziologie trávicí soustavy, výživa člověka, látkový a energetický metabolismus.
 22. Nervová soustava člověka - anatomie a fyziologie nervové soustavy, neuron, nervový vzruch, reflexní činnost, CNS a periferní nervstvo.
 23. Smyslové orgány člověka - anatomie a fyziologie smyslových orgánů, oko, ucho, čich, chuť, kožní vnímání.
 24. Hormonální řízení organismů - srovnání hormonálního a nervového řízení, hormon, žlázy s vnitřní sekrecí, mechanismus, účinnost.
 25. Pohlavní soustava člověka - stavba a funkce mužské a ženské rozmnožovací soustavy, rozmnožování člověka, těhotenství a ontogenetický vývoj člověka.
 26. Genetika a její aplikace - gen, mendelovská dědičnost, vazba genů, gonozomální dědičnost, genetické určení pohlaví, mimojaderná dědičnost, genetika populací, mutace, specifika genetiky člověka, dědičné choroby, genové manipulace, klonování, biotechnologie.
 27. Molekulární základy dědičnosti - nukleové kyseliny, proteosyntéza, molekulární genetika, chromozómy, genetický kód, dědičnost, genetická informace, triplety.
 28. Ekologie a ochrana životního prostředí - organismy a prostředí, populace, společenstva, ekosystémy; ovlivňování životního prostředí člověkem, znečištění přírodního prostředí, ochrana přírody ve světě a v ČR, globální problémy Země, udržitelný rozvoj.

Mohlo by Vás zajímat