Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Dějepis

 1. Nejstarší dějiny lidstva – pravěk (Vznik a vývoj člověka. Etapizace dějin pravěku a charakteristika nejvýznamnějších období.)
 2. Staroorientální despocie (Vymezení staroorientálních despocií. Politický a kulturní vývoj Mezopotámie, Egypta, Palestiny a asijských despocií – Indie a Číny.)
 3. Antické Řecko (Základní etapizace řeckých dějin a jejich charakteristika. Srovnání Athén a Sparty. Války s Peršany, peloponéská válka. Helénismus. Řecká kultura.)
 4. Antický Řím (Počátky římských dějin, legendy a realita. Řím v období království, republiky, principátu a dominátu. Římská kultura.)
 5. Raný středověk (Stěhování národů a barbarská království. Byzanc a Francká říše. Počátky a utváření evropských národních států. Svět Vikingů a Arabů. Románský sloh.)
 6. Vrcholný středověk (Středověká společnost. Města a venkov. Vývoj Anglie, Francie a SŘŘ. Křížové výpravy a stoletá válka. Církevní a společenské problémy 14. století. Gotika.)
 7. Od nejstarších státních útvarů na našem území po vymření Přemyslovců (Sámova říše. Velká Morava. Čechy v době knížecí. Český stát v době posledních Přemyslovců.)
 8. České království v éře Lucemburků a husitských válek (Lucemburkové na českém trůně. Jan Hus. Husitské války. Doba interregna a Jiřího z Poděbrad.)
 9. Český stát mezi stavovstvím a absolutismem (Jagellonci na českém trůně. Nástup Habsburků a jejich vláda. Bělohorská porážka a katastrofa třicetileté války.)
 10. Počátky novověku (Zámořské objevy. Renesance a reformace. Vývoj náboženských a politických poměrů evropských států v 16. století.)
 11. Evropa mezi absolutismem a parlamentarismem (Francie Ludvíka XIV. Anglická revoluce a vznik Velké Británie. Rusko Petra Velikého. Habsburská monarchie a české země v pobělohorské době. Baroko. Věda.)
 12. 18. století – století rozumu (Osvícenství a osvícenský absolutismus. Anglie v době hannoverské dynastie a vznik USA. Rusko Kateřiny Veliké. Vzestup Pruska. Habsburští osvícenství a české země.)
 13. Francie na cestě k občanské společnosti a evropské hegemonii (Francouzská revoluce, její příčiny, průběh a následky. Vzestup Napoleona. Napoleonské války. Vídeňský kongres. Empír.)
 14. Evropa v období restaurace a revoluce (1. polovina 19. století. Průmyslová revoluce. Kulturní proudy. Revoluce 1830. Habsburská monarchie v éře Metternichově. Revoluce 1848 v Německu, Francii a Itálii.)  
 15. Světové velmoci v éře nacionalismu a imperialismu (Vznik Německa a Itálie. Vývoj Francie a Velké Británie. Rusko posledních Romanovců. Vzestup USA. Vědecko-technická revoluce. Kolonialismus.)
 16. Habsburská monarchie za Františka Josefa I. (Revoluce 1848. Politický a hospodářský vývoj mocnářství. Dualismus. Formování české politiky, její diferenciace. Otázka nacionální. Generace Národního divadla.)
 17. První světová válka (Zformování mocenských bloků. Příčiny, průběh a výsledky války. Ruské revoluce. Versailleská konference. Boj za vznik ČSR. 28. říjen 1918.)
 18. Meziválečný svět (Charakteristika 20. let. Pacifismus. „Zlatá dvacátá“. Vývoj USA, Německa. Nástup totalitních režimů – SSSR, Itálie, Německo. Problémy 30. let, appeasement.)
 19. První republika (Počátky a formování ČSR. Politika, hospodářství a náboženská otázka v ČSR. Zahraniční politika a národnostní struktura. Rok 1938. Kultura ČSR.)
 20. Druhá světová válka (Situace v předvečer války. Nástup Německa, první vítězství i porážky, Formování Velké trojky a postup spojenců. Válka v Pacifiku. Výsledky války. Holocaust.)
 21. Protektorát – doba nesvobody a boje proti ní (Druhá republika. Fungování protektorátu. Odboj domácí i zahraniční. Slovenská otázka a SNP. Osvobozování ČSR. Pražské květnové povstání.)
 22. Československo od osvobození po okupaci (Lidová demokracie a její fungování. Komunistický převrat. Hospodářské a společenské změny 50. let. Politické procesy. Doba tání. Pražské jaro a srpnová okupace. Kultura.)
 23. Československo mezi normalizací a návratem demokratických poměrů (Normalizace. Boj proti totalitě. Disent a Charta 77. Politický, kulturní a sportovní vývoj. Eroze režimu a sametová revoluce. Vznik ČR. Návrat do západních struktur.)
 24. Studená válka (Charakteristika supervelmocí. Poválečná spolupráce i počátky nepřátelství. Vývoj obou států, vzájemné střety i fáze uvolnění. Rozpad SSSR. Zahraniční politika obou států. Mocenské bloky.)
 25. Evropa v poválečném světě (Charakteristika obou stran železné opony. Vývoj Německa, Francie a Velké Británie. Problémy Polska, Maďarska a Jugoslávie. Počátky formování evropské unie. Integrace. Demokratizace jižní Evropy. Terorismus 70. let. Hospodářský vzestup i krize.)

Mohlo by Vás zajímat