Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Fyzika

 1. Kinematika hmotného bodu - kinematika, hmotný bod, klid a pohyb tělesa, poloha HB, trajektorie a dráha HB, rychlost pohybu, rovnoměrný pohyb, rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb, dráha rovnoměrně zrychleného pohybu, volný pád, skládání pohybů a rychlostí, rovnoměrný pohyb po kružnici
 2. Dynamika hmotných bodů - izolované těleso, model izolovaného tělesa, inerciální a neinerciální vztažná soustava, síla, Newtonovy pohybové zákony, hybnost, změna hybnosti, zákon zachování hybnosti, tření, třecí síla, pohyb na nakloněné rovině, dostředivá a odstředivá síla
 3. Mechanika tuhého tělesa - tuhé těleso, moment síly (velikost, směr – pravidlo pravé ruky), momentová věta, skládání sil (rovnoběžných působících v různých bodech stejného i opačného směru, různoběžných sil působících v různých bodech), rozkládání sil, dvojice sil, moment dvojice sil, těžiště tuhého tělesa, rovnovážné polohy, stabilita tělesa, kinetická energie tuhého tělesa – posuvný pohyb, otáčivý pohyb

 4. Mechanika kapalina plynů - vlastnosti kapalin a plynů, tlak v kapalině vyvolaný vnější silou (Pascalův zákon, hydraulické zařízení, hydrostatická tlaková síla na dno nádoby), vyvolaný tíhovou silou (hydrostatický tlak, hydrostatické paradoxon, spojené nádoby), tlak vzduchu vyvolaný tíhovou silou (atmosféra, atmosférický tlak, Torricelliho pokus), vztlaková síla, Archimedův zákon, chování těles v kapalině, proudění kapalin a plynů

 5. Gravitační pole, pohyby těles v gravitačním poli - gravitační pole, gravitační interakce, gravitační síla, Newtonův gravitační zákon, intenzita gr. pole, gr. pole radiální a homogenní, tíhová síla, pohyby v homogenním tíhovém poli Země, volný pád, vrhy – svislý vzhůru, vodorovný, šikmý, pohyby těles v radiálním gravitačním poli Země a Slunce – Keplerovy zákony

 6. Druhy energie a jejich vzájemné přeměny - mechanická práce, kinetická energie, potenciální energie, mechanická energie, zákon zachování energie, vzájemné přeměny kinetické a potenciální energie, výkon a účinnost, práce a teplo, vnitřní energie, změna vnitřní energie konáním práce a tepelnou výměnou, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, první termodynamický zákon, kyvadlo, pružinový oscilátor, Bernoulliho rovnice, energie elektromagnetického pole, energie fotonu, klidová energie, jaderná energie

 7. Základní poznatky molekulárně kinetické teorie látek a molekulové fyziky - veličiny molekulové fyziky, kinetická teorie stavby látek, termodynamická soustava, izolovaná soustava, rovnovážný stav termodynamické soustavy, teplota, teplotní stupnice, vnitřní energie, změna vnitřní energie konáním práce a tepelnou výměnou, teplo, tlak

 8. Struktura a vlastnosti plynů - ideální plyn, rozdělení molekul plynu podle rychlostí, střední kvadratická rychlost, teplota a tlak plynu z hlediska molekulové fyziky, stavové veličiny a stavová rovnice děje s ideálním plynem, izotermický, izochorický, izobarický, adiabatický (definice, zákon, pV diagram, energetické hledisko), kruhový děj s ideálním plynem, práce plynu při stálém tlaku, kruhový děj, 2. termodynamický zákon

 9. Struktura a vlastnosti kapalin - základní pojmy (povrchová vrstva, sféra molekulového působení, povrchová síla a povrchové napětí), jevy na rozhraní pevného tělesa a kapaliny, smáčivost a nesmáčivost kapaliny, kapilární jevy, kapilární elevace, kapilární deprese, kapilární tlak, teplotní objemová roztažnost kapalin

 10. Struktura a vlastnosti pevných látek - krystalické a amorfní látky, ideální krystalová mřížka, poruchy krystalové mřížky, deformace pevného tělesa, 2 základní druhy deformací, deformace podle deformující síly, normálové napětí, Hookův zákon pro pružnou deformaci tahem, teplotní roztažnost pevných látek

 11. Skupenské přeměny látek - skupenské přeměny látek, tání, tuhnutí, var, vypařování, kapalnění, sublimace, desublimace, sytá a přehřátá pára, fázový diagram

 12. Elektrický náboj a elektrické pole - elektrické pole, elektrický náboj, Coulombův zákon, intenzita el. pole, el. práce, el. napětí, el. potenciál, siločáry a ekvipotenciální plochy, vodič a izolant v el. poli, kapacita vodiče, kondenzátory

 13. Obvod stejnosměrného proudu - elektrický proud jako děj a jako veličina, Ohmův zákon, elektrický odpor kovového vodiče, rezistory, spojování rezistorů, ampérmetr, voltmetr, Kirchhoffovy zákony, práce a výkon stejnosměrného el. obvodu

 14. Elektrický proud v látkách - elektrický proud v polovodičích, závislost rezistivity na teplotě, vlastní a nevlastní vodivost, polovodičová dioda, tranzistor, elektrický proud v kapalinách, elektrolyt, elektrolytická disociace, elektrolýza, Faradayovy zákony, elektrický proud v plynech, nesamostatný a samostatný výboj, výboj v plynu za atmosférického a sníženého tlaku

 15. Stacionární magnetické pole - zdroje, tyčový magnet (části, indukční čáry mg. pole tyč. magnetu), mg. pole vodiče s proudem, mg. síla, mg. indukce, Ampérovo pravidlo pravé ruky, Flemingovo pravidlo levé ruky, mg. pole rovnoběžných vodičů s proudem, mg. pole cívky, částice s nábojem v mg. poli, Wehneltova trubice, hmotnostní spektrometr, skupiny mg. látek, elektromagnet

 16. Nestacionární magnetické pole - zdroje nestacionárního mg. pole, jev elektromagnetické indukce, magnetický indukční tok, změna mg. indukčního toku, Faradayův zákon elmg. indukce, Lenzův zákon, vlastní indukce, indukčnost cívky, Faradayův zákon pro cívku, energie elmg. pole, Foucaltovy vířivé proudy

 17. Obvod střídavého proudu - jednoduché obvody střídavého proudu, obvod s odporem, s indukčností, s kapacitou, složené obvody střídavého proudu, obvod s RLC v sérii, induktance, střídavý proud v energetice, generátor střídavého proudu, trojfázová soustava střídavého napětí (zapojení do hvězdy, zapojení do trojúhelníku), elektromotor na trojfázový proud, transformátor, přenos elektrické energie

 18. Kmitavý pohyb - mechanický oscilátor, periodický pohyb, perioda, frekvence, kinematika kmitavého pohybu, okamžitá výchylka, rychlost, zrychlení, fáze, složené kmitání, dynamika kmitavého pohybu, pohybová rovnice, parametry mechanického oscilátoru, vlastní a nucené kmitání, rezonance, přeměny energie v mech. oscilátoru

 19. Mechanické vlnění - vznik a druhy vlnění, rovnice postupného vlnění, interference vlnění, odraz vlnění v řadě bodů, stojaté vlnění, odraz, lom a ohyb vlnění, zvuk

 20. Elektromagnetické kmitání a vlnění - elektromagnetický oscilátor, kmitání elmg. oscilátoru (podrobně pro t є ‹ 0T, 1/2T ›), Thomsonův vztah, tlumené a nucené kmitání elmg. oscilátoru, rezonance, elmg. vlnění (rovnice postupné vlny, dvouvodičové vlnění, elmg. vlna, stojaté elmg. vlnění ve vedení, elmg. dipól, přenos informací

 21. Vlnové vlastnosti světla - světlo jako elmg. vlnění, šíření světla, odraz a lom světla, úplný odraz světla, disperze světla, interference světla, ohyb světla, polarizace světla

 22. Zobrazování optickými soustavami - zobrazování odrazem – rovinné zrcadlo, kulová zrcadla (duté, vypuklé), zobrazovací rovnice, příčné zvětšení, zobrazování lomem – čočky (spojka, rozptylka), optická mohutnost, oko, lupa, mikroskop, dalekohled

 23. Kvantová fyzika - foton, fotoelektrický jev, Comptonův jev, vlnové vlastnosti částic, modely atomu, kvantově mechanický model atomu vodíku

 24. Jaderná fyzika - základní pojmy, atomové jádro, proton, neutron, protonové, nukleonové a neutronové číslo, izotopy, izobary, vazebná energie jádra, přirozená radioaktivita, zákon radioaktivního rozpadu, rozpadové řady, jaderné reakce

 25. Astrofyzika - sluneční soustava (Slunce, planety, měsíce, trpasličí planety, planetky, komety, meteory, meteority), hvězdy a základní údaje o hvězdách, galaxie, pohyb těles v centrálním gravitačním poli Slunce a Země

Mohlo by Vás zajímat