Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Matematika

 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin - výroky, pravdivostní hodnota, negace výroku, složené výroky, kvantifikátory, množiny, množinové operace, matematické věty a jejich důkazy
 2. Rovnice a nerovnice - lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou, kvadratická rovnice, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice, rovnice s neznámou ve jmenovateli, iracionální rovnice, rovnice a nerovnice v podílovém tvaru a v součinovém tvaru
 3. Soustavy rovnic a nerovnic - soustavy lineárních rovnic a nerovnic s jednou a dvěma neznámými
 4. Rovnice s parametrem - lineární rovnice, kvadratická rovnice, iracionální rovnice, soustavy rovnic
 5. Základy planimetrie - základní geometrické pojmy a věty, konvexní a nekonvexní útvar, obvodový a středový úhel, n-úhelník, obvody a obsahy rovinných útvarů, množiny bodů dané vlastnosti, konstrukční a početní úlohy
 6. Funkce a jejich základní vlastnosti - definice funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, grafy funkcí, způsoby zadání funkcí, vlastnosti funkcí – monotónnost, sudost, lichost, omezenost, extrémy, složená funkce, prostá funkce, inverzní funkce
 7. Absolutní hodnota reálného čísla - definice absolutní hodnoty, grafy funkcí s absolutní hodnotou, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 8. Racionální funkce - konstantní, lineární, kvadratická, lineární lomená, mocninná funkce
 9. Exponenciální a logaritmická funkce - definice, vlastnosti a grafy funkcí, logaritmus, řešení exponenciálních a logaritmických rovnic
 10. Goniometrické funkce - definice, vlastnosti a grafy, určování hodnot, vztahy mezi goniometrickými funkcemi, goniometrické vzorce, goniometrické rovnice a nerovnice
 11. Využití vlastností pravoúhlého a obecného trojúhelníku - pravoúhlý trojúhelník, Euklidovy věty, Pythagorova věta, shodnost a podobnost trojúhelníků, obecný trojúhelník – sinová a kosinová věta
 12. Shodná a podobná geometrická zobrazení - druhy a charakteristika zobrazení, konstrukční využití
 13. Základy stereometrie - vzájemná poloha přímek a rovin,kolmost, vzdálenost, odchylky, řezy těles, průnik přímky tělesa, objemy a povrchy těles
 14. Komplexní číslo - definice, algebraický a goniometrický tvar, operace komplexními čísly, Moivreova věta, zobrazení komplexích čísel, binomická rovnice, řešení kvadratických rovnic v množině C
 15. Kombinatorika, pravděpodobnost - kombinace, variace, permutace bez opakování i s opakováním, faktoriál, kombinační číslo, binomická věta, pravděpodobnost
 16. Posloupnosti a řady - definice posloupnosti, zadání posloupností, přechod od jednoho zadání k druhému, vlastnosti, limita posloupnosti, nekonečná řada a její součet
 17. Aritmetická a geometrická posloupnost - definice daných posloupností, vlastnosti, úlohy řešené pomocí posloupností
 18. Vektorová algebra - vektor, základní operace s vektory, lineární kombinace vektorů, soustava souřadnic na přímce, v rovině, v prostoru, skalární a vektorový součin
 19. Analytická geometrie lineárních útvarů - analytické vyjádření přímky a roviny, polohové vztahy přímek a rovin, odchylky přímek a rovin, vzdálenost útvarů
 20. Analytická geometrie kvadratických útvarů - definice kuželoseček, vzájemná poloha kvadratických a lineárních útvarů, rovnice tečny, analytické vyšetřování bodů dané vlastnosti
 21. Úpravy výrazů - mnohočleny a úpravy s nimi, využití vzorců, lomené algebraické výrazy a operace s nimi, mocniny a odmocniny, výrazy s faktoriály a kombinačními čísly, úpravy goniometrických výrazů
 22. Limita a derivace funkce - limita funkce, věty o limitách funkcí, spojitost funkce, L´Hospitalovo pravidlo, derivace funkce, věty pro výpočet derivace, derivace složené funkce, druhá derivace 
 23. Užití diferenciálního počtu - monotónnost funkce, extrémy funkce, průběh funkce
 24. Primitivní funkce - primitivní funkce a neurčitý integrál, základní metody integrování, určitý integrál a jeho aplikace 

Mohlo by Vás zajímat