Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Základy společenských věd

 1. Religionistika a mytologie, východní náboženské systémy (úvod do religionistiky, náboženské systémy staré Indie – brahmanismus, hinduismus, džinismus, buddhismus; filosofie staré Číny – konfucianismus, taoismus)
 2. Monoteistické náboženské systémy (judaismus, křesťanství, islám, podstata monoteistických náboženských systémů, základní pojmy, Starý a Nový zákon, Korán, náboženské tradice)
 3. Úvod do sociologie, socializace, sociální skupiny, sociální stratifikace (sociologie jako věda, významní sociologové, kultura, sociální komunikace, socializace a resocializace, sociální deviace, sociální skupiny, sociální stratifikace, stratifikační systémy, sociální kontrola a mobilita)
 4. Úvod do politologie, základy státovědy (vymezení politologie jako vědy, stát a jeho znaky, funkce státu, teorie vzniku státu, státní občanství a národnost, typy států a formy vlády, územní struktura státu, historie české státnosti od r. 1918)
 5. Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod, demokracie a volební systémy (ústavní pořádek ČR, ochrana lidských práv, demokratické a nedemokratické režimy, dělba státní moci v ČR)
 6. Politické ideologie a doktríny, politické strany, volby a volební systémy v ČR (význam ideologií a doktrín v politickém životě, významné ideologie, politické strany - jejich úloha a dělení, volby a volební systémy v ČR)
 7. Mezinárodní vztahy, mezinárodní organizace (nástroje mezinárodní politiky, mezinárodní ekonomická spolupráce, prostředky mírového úsilí řešení konfliktů, opatření při vyčerpání mírového úsilí, NATO, OSN, další mezinárodně politické organizace)
 8. Evropská unie (evropská integrace, institucionální uspořádání EU, Česká republika a EU)
 9. Úvod do ekonomie, tržní ekonomika, formy podnikání (základní ekonomické pojmy, trh a tržní systém, tržní selhání, konkurence, podnikání, živnosti, obchodní společnosti)
 10. Makroekonomie (národní hospodářství, vrcholy „magického čtyřúhelníku“, hospodářský cyklus, úloha státu v tržní ekonomice, hospodářská politika státu, činnost ČNB)
 11. Finanční gramotnost (peníze a cenné papíry, činnost komerčních bank, produkty komerčních bank, úvěry a jejich druhy, osobní rozpočet, insolvence, oddlužení, exekuce)
 12. Antická filozofie I (základní filozofické otázky, mytologie, vznik filozofie, mílétská škola, Herakleitos, eleaté, pýthagorejský spolek, atomisté, Sókratés, sofisté)
 13. Antická filozofie II (Platón, Aristotelés, filozofie helénského období - epikureismus, stoicismus, skepticismus)
 14. Středověká filozofie a filozofie období renesance (formování středověkého myšlení, středověká filozofie a hlavní filozofické problémy, patristika, scholastika, filozofie a politické myšlení období renesance)
 15. Filozofie a politické myšlení období baroka a osvícenství (rysy novověkého myšlení, empirismus vs. racionalismus; osvícenství, Immanuel Kant)
 16. Filozofie 19. století (charakteristika základních filozofických směrů 19. století; idealismus, materialismus, iracionalismus a voluntarismus)
 17. Filozofie 20. století (vymezení hlavních filozofických otázek a problémů, historický kontext; pragmatismus, filozofie života, fenomenologie, existencialismus, filozofie bytí, postmoderní filozofie, významné osobnosti české filozofie 20. století)
 18. Základní psychické jevy (psychika a psychické jevy, projev psychiky v činnostech, podmíněný a nepodmíněný reflex, členění psychických jevů, vnímání, paměť, představy, myšlení, emoce, motivace, temperament)
 19. Patologie duševního života (příčiny a klasifikace duševních poruch, projevy duševních poruch, schizofrenie, bipolární afektivní porucha, fobie, poruchy intelektu, poruchy chování, dětský autismus, Alzheimerova choroba, stres, zvládání náročných životních situací)
 20. Úvod do psychologie, základní psychologické směry, vývojová psychologie (úvod do vědy, systém psychologických disciplín, metody psychologického výzkumu, evoluční psychologie, psychoanalýza, behaviorismus, existenciální a humanistická psychologie, vývojová psychologie)
 21. Soukromé právo (občanské právo, věcná práva, závazkové právo, dědické právo, rodinné právo)
 22. Veřejné právo (správní právo, trestní právo, trestný čin, zásady trestního řízení, podmínky trestní odpovědnosti, druhy trestů, trestání mladistvých)
 23. Pracovní právo (pracovněprávní vztahy, vznik, změna a ukončení pracovního poměru, druhy pracovních poměrů, vedlejší pracovní poměr, pracovní doba, dovolená, mzda, pracovní podmínky mladistvých, pomoc státu při ztrátě zaměstnání)

Mohlo by Vás zajímat