Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Výchovné poradenství

Hlavní úkoly:

 1. podpora žáků při zvládání studia
 2. kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 3. zabezpečení týmové spolupráce v rámci pedagogického sboru
 4. metodické a informační činnosti
 5. spolupráce se školním metodikem prevence

ad 1)  Podpora žáků

 • zvládání adaptačních obtíží při vstupu na gymnázium
 • pomoc při upevňování studijních návyků a dovedností
 • pomoc při změně typu školy v průběhu studia (přestup na jinou školu)
 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky
 • pomoc při řešení osobnostních obtíží a problémů žáků (kontakt s učiteli, pozice ve třídě aj.)
 • pomoc při řešení složité rodinné situace

ad 2)  Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

 • v úvodních ročnících seznámení s formami a způsobem studia na naší škole
 • průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění žáků (individuální pohovory, nástěnka, zapůjčení aktuálních materiálů)
 • besedy s žáky předposledního ročníku o možnostech využití pomoci při volbě zaměření dalšího studia
 • informace o možnostech studia a přípravných kurzech pro žáky maturitních tříd
 • instruktáž k přijímacímu řízení na VŠ (skupinová, individuální)
 • spolupráce s vedením školy, které umožňuje účast žáků na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ
 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka

ad 3)  Týmová spolupráce

 • při řešení problému žáka rozšířit poradenský tým o třídního učitele, případně další pedagogické pracovníky
 • spolupráce s třídními učiteli podle individuálních potřeb žáků
 • práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy
 • zabezpečování komunikace mezi školou a rodinou
 • zajišťování spolupráce učitelů s jinými odborníky (PPP, lékař, OSPOD, krizové centrum apod.) 

ad 4)  Metodické a informační činnosti

 • besedy s odborníky z různých oblastí podle zájmu a potřeb žáků i učitelů
 • konzultační činnost jak pravidelná, tak podle aktuálních potřeb
 • nástěnky, informační materiály
 • zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérního rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • předávání odborných informací z oblasti kariérního poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonných zástupcům
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

ad 5)  Spolupráce se školním metodikem prevence

 • konzultace ohledně ohrožených žáků a zabezpečení kontaktu s rodinou
 • spolupráce při prevenci

Výchovné poradenství zajišťují:

Výchovný poradce – Mgr. Lukáš Feigl

Školní metodička prevence – Mgr. Alžběta Křenovská

Studijní sekce

Jídelní lístek

Jídelní lístek
Zde se můžete podívat, co pro Vás budeme vařit k obědu

Zvonění

08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:50 - 10:35
10:40 - 11:25
11:55 - 12:40
13:00 - 13:45
13:50 - 14:35
14:40 - 15:25

Mohlo by Vás zajímat