Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Povinnost ke zdravotní pojišťovně

Žáci vyššího gymnázia mají oznamovací povinnost ke zdravotní pojišťovně.

Žáci, kteří od nového školního roku nastupují na střední školu (případně splnili na nižším gymnáziu povinnou školní docházku a nyní zahájili studium na vyšším gymnáziu), často mylně předpokládají, že stát za ně automaticky stále platí pojistné. V této souvislosti upozorňuji na to, že oznamovací povinnost, týkající se vzniku a zániku povinnosti státu platit za daného pojištěnce pojistné u zdravotní pojišťovny, má podle zákona sám pojištěnec (resp. jeho zákonný zástupce). Škola tuto povinnost nemá a to i vzhledem k faktu, že neshromažďuje informace o zdravotním pojištění svých žáků.

To, že žák pokračuje ve studiu a má tedy nárok na zařazení do kategorie státních pojištěnců, je třeba zdravotní pojišťovně oznámit nejpozději během měsíce září (předkládá se potvrzení o studiu, písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu atp.).

Oznamovat se musí i přerušení a znovuzahájení studia, a to nejpozději do 8 dnů. To je lhůta, v níž má podle zákona pojištěnec (resp. jeho zákonný zástupce) povinnost zdravotní pojišťovně oznámit skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik povinnosti státu platit za něj pojistné.

Pojištěnec, který přestal být žákem, musí pojišťovně tuto skutečnost oznámit. Nepatří pak už mezi osoby, za které hradí pojistné stát, a pokud není zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou, musí si platit pojistné jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů.

Upozorňuji, že zdravotní pojišťovna může pojištěnci za nesplnění oznamovací povinnosti udělit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Mohlo by Vás zajímat