Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Maturitní zkoušky 2023/2024

Maturitní zkouška se pro všechny žáky středních škol skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní). Aby žák u maturity uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

A) Společná (státní) část MZ

Společná část maturitní zkoušky zahrnuje dvě zkoušky povinné, a sice: 1) český jazyk a literaturu, 2) cizí jazyk, nebo matematiku. Maturitní zkoušky společné části se konají formou didaktického testu (písemný test, který je jednotně zadáván a centrálně vyhodnocován, a to způsobem a podle kritérií stanovených prováděcím právním předpisem).

Cizí jazyk si žák vybírá z této nabídky: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu. Žák si může zvolit i takový cizí jazyk, který se sice na škole učí, ale dotyčný žák se mu studijně nevěnoval.

Každý žák si ve společné části maturitní zkoušky může (ale nemusí) zvolit až dvě zkoušky nepovinné, a to z následující nabídky: cizí jazyk (jiný, než v případě povinné zkoušky), matematika (jen v případě, že žák konal povinnou zkoušku z cizího jazyka), matematika rozšiřující. 

Didaktické testy společné části MZ se hodnotí slovně „uspěl(a)“, nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti.

B) Profilová (školní) část MZ

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, tak ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších dvou povinných zkoušek.

Nabídka předmětů stanovená ředitelem gymnázia pro výběr dvou povinných zkoušek v profilové (školní) části MZ: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova.

Každý žák roudnického gymnázia si musí zvolit dvě povinné zkoušky a dále si může (ale nemusí) zvolit až dvě nepovinné zkoušky. Přitom musí dodržet následující pravidla:

  • V případě, že žák ve společné (státní) části maturitní zkoušky zvolil jako povinný předmět matematiku, musí si v profilové části zvolit alespoň jeden cizí jazyk.
  • V případě, že žák ve společné (státní) části maturitní zkoušky zvolil jako povinný předmět matematiku, nemůže si v profilové části zvolit jako povinný předmět opět matematiku.
  • V případě, že žák ve společné (státní) části maturitní zkoušky zvolil jako povinný cizí jazyk, nemusí si v profilové části zvolit matematiku.

Český jazyk – profilová část MZ

V profilové části MZ se zkouška z českého jazyka a literatury koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Pro písemnou práci ředitel školy stanoví 4 zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov.

Pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury určil ředitel školy maturitní seznam literárních děl.

Z maturitního seznamu literárních děl žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl. Tento seznam žák přihlášený k jarnímu termínu maturitní zkoušky odevzdá do 31. března 2022.

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce jsou následující:

  • žák vybírá 20 literárních děl tak, aby byla zastoupena minimálně 2 díly světová a česká literatura do konce 18. století, minimálně 3 díly světová a česká literatura 19. století, minimálně 4 díly světová literatura 20. a 21. století, minimálně 5 díly česká literatura 20. a 21. století;
  • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama;
  • seznam žáka může obsahovat maximálně dvě literární díla od jednoho autora.

Ústní zkouška je realizována formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z konkrétního literárního díla.  Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu.

Písemná práce trvá 110 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Cizí jazyk – profilová část MZ

V profilové části MZ se zkouška z cizího jazyka koná formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Pro písemnou práci z konkrétního cizího jazyka ředitel školy stanoví dvě zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky. Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislých textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov.

Pro ústní zkoušku z cizího jazyka stanovil ředitel školy 20 až 25 témat.

Ústní zkouška z cizího jazyka je realizována formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího zadání ke konkrétnímu tématu.

Písemná práce trvá 75 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Možnost nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Ředitel školy rozhodl, že žákům umožní nahradit  jednu povinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. V souladu s ustanovením školského zákona se možnost nahrazení povinné profilové zkoušky týká žáků, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné zkoušky. Žák musí doložit jazykový certifikát, který dokládá jazykové znalosti žáka na úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší. Totéž platí pro jednu nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka.

Platí tedy, že žák může nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka vázanou na konání didaktického testu ve společné části maturitní zkoušky. Tento didaktický test však žák koná vždy.

Výtvarná výchova – profilová část MZ

Maturitní zkouška z výtvarné výchovy je tvořena kombinací obhajoby maturitní práce a ústní zkoušky před zkušební komisí. Příprava k obhajobě maturitní práce trvá společně s přípravou k ústní zkoušce 20 minut. Ústní obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Maturitní práce je zadávána za podmínek stanovených vyhláškou č. 177/2009 Sb., v platném znění.

Ostatní předměty – profilová část MZ

Maturitní zkoušky profilové části MZ probíhají u všech ostatních předmětů formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Ředitel školy pro každou zkoušku stanovil 20 až 30 témat.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje.

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.

Nepovinné zkoušky – profilová část MZ

Pro nepovinné zkoušky profilové (školní) části MZ si žák může (ale nemusí) zvolit z následující nabídky až dva předměty: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova.

Forma nepovinných zkoušek je shodná s formou povinných zkoušek.

C) Další pravidla a informace k maturitní zkoušce.

Přihlášku ke společné i profilové části MZ musí student předat řediteli školy nejpozději do 1.12.2023.

Pravidla konání MZ v jarním období 2024 jsou platná i pro podzimní období 2024.

Podrobné informace o podmínkách konání společné části maturitních zkoušek naleznete na www.cermat.cz

 

V Roudnici nad Labem, dne 11. září 2023

Mgr. Petr Dobeš, ředitel gymnázia

Studijní sekce

Jídelní lístek

Jídelní lístek
Zde se můžete podívat, co pro Vás budeme vařit k obědu

Zvonění

08:00 - 08:45
08:50 - 09:35
09:50 - 10:35
10:40 - 11:25
11:55 - 12:40
13:00 - 13:45
13:50 - 14:35
14:40 - 15:25

Mohlo by Vás zajímat